İŞ HAYATINIZDA YAŞADIĞINIZ TÜM HAKSIZLARDA YANINIZDAYIZ

1- Ödenmeyen Fazla Mesai ve Maaş alacaklarınız
2 – Kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarınız
3 – İşe geri dönme hakkınız
4 – İş kazaları tazminatı alacaklarınız
5 – Hizmet tespiti
6 – Haksız Fesih

YAŞADIĞINIZ HAKSIZLIK HAKKINDA BİLGİ VERİN SİZE DÖNÜŞ YAPALIM

Kıdem Tazminatı Alacağı Nedir? Nasıl Alınır?

Kıdem tazminatı; İşçinin, çalıştığı işten iş kanununda yazılı sebeplerden ötürü ayrılması durumunda, işyerinde çalıştığı zaman aralığı için, işyerine verdiği emeğin karşılığında alması gereken yasal hakkıdır. Kıdem tazminatı için, işçinin o işyerinde, en az 1 (bir) yıl süreyle çalışmasının yanında, bazı şartlar da mevcut olmalıdır. Bu şartlar;

 • İşverenin, iyi niyetli ya da ahlaka aykırı davranması.
 • İşçinin; sağlık, niyet ya da ahlak kurallarına uygun davranması ve bu nedenlerle işin durması
 • İşçinin askerlik görevinin olması
 • İşçi kadın ise evlenmesi halinde evlilik tarihi itibariyle bir yıl içinde ayrılmak istemesi.
 • İşçinin vefatı
 • Emeklilik süresinin dolması

İşçi en az 1 (bir) yıl süreyle çalışmış olması ve bu sebeplerden en az bir tanesinin mevcut olması durumunda, kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Belirli süre iş sözleşmelerinde, kıdem tazminatı bulunmaz.

İş Hukuku Davasında; Kıdem Tazminatı Davası Ne Kadar Zamanda Tamamlanır?

İKıdem tazminatı davalarının sonuçlandırılması normal şartlarda ortalama 540 (beşyüzkırk) gün yani 17 ila 18 ay olarak sonuçlanır. Bölge adliyelerinde iş davaları 6 ila 9 ay içinde sonuçlanırken, davanın Yargıtay aşamasına gelmesi durumunda dava, 12 ila 18 ay içinde sonuçlanır. İşçi ve işveren arasında yaşanan uyuşmazlık ve anlaşmazlıklarda iş hukuku davaları konusunda uzman ve deneyimli olan iş hukuku avukatı ile iletişime geçilerek, sürecin daha sağlıklı takip edilmesi önem kazanır.

İş Hukuku Davası; İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar tazminatı; İş kanunda öngörülen sürelere göre, evvelden bilgi vermeden, ihbar bildirim sürelerinin bitmesini beklemeden işçinin işine son verilmesiyle, işçinin hak ettiği kanuni haktır. Eğer işçi,  ihbar süreleri içinde habersiz işten ayrılırsa, işverene ihbar tazminatı öder. İşçilerin kıdem tazminatından alacak davaları, iş hukuku davaları arasında yer alır.

İş Hukuku Davası; İşe İade Davası Nasıl Açılır?

İşe iade davası; İşçinin iş sözleşmesinin, geçerli herhangi bir nedene dayanmaksızın, iş akdinin feshedilmesi durumunda, İş Kanunu’nun 20.maddesine göre; fesih sebebinin gösterilmemesi ya da gösterilse de kanuni haklılığı olmadığı durumlarda, feshin bildirim tarihinden itibaren, 1 ay içinde, iş mahkemesine dava açılır. İş hukuku davaları arasında en çok rastlanan işe iade davasıdır; davanın olumlu sonuçlanmasının ardından, işverenin işçiyi işe başlatması mecburidir. Bu süre içinde işçi işine tekrar geri alınmazsa, mahkemenin belirlediği tazminatı ödemek mecburiyetindedir.

İşe İade Davası Sonuçlarına Göre Nasıl Hareket Edilir?

İşe iade davaları ya kabul ya da davanın reddi ile sonuçlanır. Bu kararlara göre;

Davanın kabulü durumunda; işçi 1 ay içinde işine başlar. İşveren işçiyi tekrar almazsa bu durumda; kararın kesinleşmesine müteakip geçen sürede, en az 4 aylık ücreti, diğer hakların ücretlerini ve tazminat ödemekle yükümlüdür. Bu duruma göre işveren 4 ay ile 8 aylık süredeki tüm masrafları karşılamak zorundadır.

Davanın reddedilmesi durumunda; İşçi yargılama giderleri kendi avukat giderlerini ve karşı tarafın vekalet ücreti ödemek zorunda kalır.

Bunun dışında işçinin verilmeyen kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve diğer yasal haklarına ilişkin ayrı davalar açılabilir.

İşe İade Davaları Ne Kadar Sürede Tamamlanır?

İş hukuku davası söz konusu olduğunda, İş Mahkemesi’nde görülen İşe İade Davası 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20.maddesine göre belirlenmiştir. Yargıtay tarafından incelenen dava, 1 ay ile 3 ay içinde kesin karara bağlanır.

 • Bölge adliyelerinde davanın sonuçlanma süresi, tahmini 2 ila 4 aydır.
 • İş mahkemesinde davanın sonuçlanması 2 aydır.

İş davalarının yoğunlukta olduğu mahkemelerde, işe iade davaları, kısa sürede tamamlanamadığı gibi, davanın yerel mahkemede sonuçlanmasıyla işçi, Yargıtay’a başvuru yaparak temyize gidebilir.

İş Hukuku Davası; İş Mahkemeleri Ne Kadar Sürede Biter?

İş hukuku davaları arasında yer alan işçi davalarının süresi, iş davalarının türüne bağlıdır. Genel olarak iş mahkemesinde açılan işçi ve işveren arasında sıklıkla rastlanan tazminat ve işçi davaları, ortalama 540 gün yani 17-18 aylık bir süreçtir. Ancak İstinaf ve Yargıtay Mahkemeleri’ne yapılan itirazlarda, ayrı süre geçerlidir.

İş Mahkemelerinde Zaman Aşımı Ne Kadardır?

İş Mahkemeleri’nde kıdem ve ihbar tazminatlarına açılan davalarda, işçinin işten ayrıldığı tarih baz alınarak, 10 yıl içinde dava açılabilir. İşçinin ücreti ve diğer alacaklarına ait davalarda ise zaman aşımı, 5 yıl olarak belirlenmiştir.

İş Mahkemelerinde İlk Duruşma Ne Zaman Yapılır?

İşçi ve işveren arasında kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, ücret, bayram tatilleri ya da hafta tatiliyle senelik izinler için iş hukuku davaları kapsamında dava açılabilir. İş hukuku davası; İş Mahkemesi tarafından görülür. Açılan dava dilekçesinin tebliğ edilmesiyle birlikte, 30 gün içinde yapılır ve 14 gün içinde gönderilen tebliğe dava cevap dilekçe süresi vardır. İlk tebligat ile 45 ila 60 gün içinde ilk duruşma günü verilmiş olur.

İş Davası Nasıl Açılır?

İşçi ve işveren arasında oluşan uyuşmazlık ya da anlaşmazlıklarda, görevli mahkemeler, Özel İhtisas Mahkemeleri’dir. Daha önceden Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen işçi ve işveren arasındaki davalar, artık İş Mahkemeleri’nde görülmeye başlandı. İş Mahkemeleri’nin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri görev yapar.

İş hukuku davaları kapsamında açılan iş davası konuları değişkenlik gösterir. Buna göre;

 • İşçiye ödenmeyen maaşlarına ait talepler
 • Kıdem tazminatına ait alacak davası
 • İş sözleşmesinden kaynaklı işçi ya da işveren tarafından sebepsiz ya da geçersiz sebep dolayısıyla fesih kapsamında işe iade davası
 • Haksız fesih işlemine karşı tazminat talepleri
 • Süreye uyulmayan durumlarda ihbar tazminat talepleri gibi konularda, iş hukuku davaları açılabilir.

Yürürlüğe giren bir düzenlemeyle birlikte, iş uyuşmazlıklarının olduğu durumlarda arabuluculuk sistemi de bulunur. Arabulucuyla da herhangi bir sonucu varılamazsa, İş Mahkemesi’ne dilekçe ile başvurularak dava açılır.

İş Hukuku Davası; İş Mahkemesine İhtarname Nasıl Verilir?

İş hukuku davaları kapsamında İş Mahkemeleri’ne açılan davalarda; dava öncesi, davalı olan tarafa ihtarname gönderilir. Bunun anlamı, temerrüde düşürme davası bakımından, davacı tarafın lehine gelişecek bir durum teşkil etmesidir. İhtarnamenin amacı, karşı tarafa iyi niyeti göstermek ve bu iyi niyetin, ihtarname ile bildirildiğine dair, karşı tarafa delil olarak sunulmasıdır.

İş Davalarında Hangi Mahkeme Görev Yapar?

İş hukuku davaları kapsamında; işçi ve işveren arasında oluşan uyuşmazlık ve anlaşmazlık davalarında, Özel İhtisas Mahkemeleri görevlidir. Önceden Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde görülen işçi ve işveren arasındaki davalar, İş Mahkemeleri’nde görülür. İş Mahkemeleri Kanunu’nun 7036 sayılı altıncı maddesine göre, yetkili iş mahkemeleri belirlemesi yapılır. Buna göre;

İş davaları için yetkili mahkeme; davalı gerçek ya da tüzel kişilik olduğunda, davanın açıldığı tarihte olan yerleşim yeri olmakla beraber, iş ya da işlemlerin yapıldığı yer mahkemesidir.

Davalının birden fazla olması durumunda, bu davalılardan herhangi bir yerleşim yerindeki mahkeme yetkilidir.

İş hukuku davaları; İş Mahkemeleri’nde basit yargılama usulüyle görülür ve 7036 sayılı Kanunu’nun 7. Maddesine göre yargılama usulü belirlenmiştir. Basit yargılama; mahkemede dava açılarak ve davaya cevap dilekçesi yazılarak gerçekleşir. Cevap süresi dilekçenin tebliği edilmesinden itibaren 2 haftadır. Taraflar cevaba karşılık cevap veremez ya da ikinci cevap dilekçesi yazamazlar.

İş Hukuk Davalarında Avukata İhtiyaç Var mıdır?

Diğer farklı hukuk davalarında olduğu gibi İş Mahkemeleri’nde açılan davalarda, avukat bulundurmak zorunluluğu yoktur. Ancak hukuka uygun şekilde dilekçenin yazılması, açılacak davalarda, herhangi bir kaybın yaşanmaması ve mağdur olunmamasına adına, iş hukuku davaları kapsamında, iş hukuku bilgisi olan, konusunda deneyimli ve profesyonel hizmet sunan Avukat Melih Saatçı ile tüm hukuki danışmanlık hizmetlerinizi yürütebilir, hukuki danışmanlık alarak, prosedürlerin daha doğru ve akıcı olmasını sağlayabilirsiniz.

YAŞADIĞINIZ HAKSIZLIK HAKKINDA BİLGİ VERİN SİZE DÖNÜŞ YAPALIM

Neden "BİZİ" Tercih Etmelisiniz

İLETİŞİM

0 (537) 552 02 73

İslam Bey Mah. Atik Sok No:20 Arnavutköy/İSTANBUL

Email iletisim@degerkaybidavasi.com

05375520273